וולקן תעשיות רכב בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד',27 בפברואר 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב הירמוך 9, יבנה ("האסיפה"), כשעל סדר יומה:

(1) אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול עם מר יעקב (יקי) אנוך, יו"ר דירקטוריון החברה.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ג', 29 בינואר, 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ד', 27 בפברואר 2019, לא יאוחר מהשעה 10:00. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המועד האחרון הצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. המועד
האחרון להמצאת הודעות עמדה חברה מטעם בעלי המניות הינו יום ב', 18 בפברואר 2019.
המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 24 בפברואר 2019.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', 17 בינואר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-005698), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il